pridať k obľúbeným | kontakt

   

» LADÍME BARTPE-XPE

 
Sprievodca pre prácu s prídavnými modulmi
autor : Craft   www.craftcom.net   (30.7.2005)

slovenský preklad : Marián Hikaník   ( www )


Česky         Slovensky

Verzia pre tlač

Keďže zisťujem, že nielen nováčikom v oblasti práce s prídavnými modulmi pre BartPE (BartPE-XPE, reatogoXPE) nie je všetko jasné, rozhodol som sa pre vytvorenie tohto všeobecného sprievodcu, kde sú vysvetlené všetky potrebné základy a postupy.

Ako sme už spomínali, svoje vlastné Live CD/DVD BartPE môžeme rozšíriť pomocou veľkého množstva prídavných modulov, tzv. pluginov, čo sú aplikácie tretích strán s úpravou pre prácu v BartPE alebo BartPE-XPE, umožňujúce používať rôzne programy a utility na tomto Live CD/DVD.

Dnes je už na internete k dispozícií veľké množstvo týchto prídavných modulov od rôznych autorov, viď rubriku Plugins, ako po stránke ovládačov hardvéru, tak programov. Všetky tieto prídavné moduly sú free (voľne šíriteľné) a môžete ich upravovať podľa svojho uváženia pre vlastnú potrebu.Začíname :


Po stiahnutí potrebného prídavného modulu, ho musíme najskôr dekomprimovať. Najčastejšie sú to .zip, .rar, .cab alebo .7-zip súbory. Niektoré už obsahujú i potrebný program, ale väčšinou sú „prázdne“ a program alebo utilitu si do nich musíme prekopírovať ručne.
Potom si zložku otvoríme a vovnútri nájdeme väčšinou 3ks základných súborov, prípadne to môže byť podpriečinok  „files “ alebo (zriedkavo) aj nejaký systémový priečinok.
*
Než budete pokračovať odporúčam Vám, zapnúť si v súborovom manažéri zobrazovanie prípon, ak ste tak ešte neurobili.

Najdôležitejší z nich je textový súbor s príponou .inf, ktorý určuje, kam sa program prekopíruje, poprípade kde vytvorí zápis do registrov. 
Pri shareware programoch, tu môžete nájsť políčka pre vypísanie svojich registračných údajov. Dá sa tu tiež nadefinovať, kde všade sa vytvorí zástupca programu, ako napr. na ploche, v ponuke Štart, v paneli rýchleho spustenia... v prípade, že používate verziu BartPE-XPE (reatogoXPE) používajúcu shell XPE. U tejto verzie tu môžeme tiež nadefinovať automatické spustenie tohto programu a pridať ho tak do zložky  „Po spustení“ v ponuke Štart.
*
 Pri použití shellu Nu2Menu sa to síce tiež dá docieliť, ale v kombinácií s   .cmd alebo .bat súborom obsahujúcim potrebnú syntax.

Príklad výpisu obsahu (syntaxe) súboru .inf v jeho základnej podobe :


*
Pre zaujímavosť a lepšiu predstavu, ako môže vyzerať súbor  .inf pre náročnejšiu aplikáciu, ako napr. "Outpost Firewall" i s potrebným zápisom do registrov, prejdite sem :). Tvorba takéhoto prídavného modulu je už podstatne náročnejšia a vyžaduje už značné skúsenosti v oblasti práce s registrami. Pre zistenie potrebných zmien v registroch pri inštalácií programov, pre ktoré chceme prídavný modul vytvoriť, existujú účinné pomocné programy. Najťažšou možnou cestou je vypreparovanie potrebných registračných kľúčov zo systému. O následnú konverziu týchto kľúčov čitateľných pre program PEBuilder a ich zápis do súboru .inf v prídavnom module, sa už postará potrebný konvertor, ktorý je väčšinou tiež free.

V prípade, že používate shell Nu2Menu (BartPE) je rovnako dôležitý súbor s príponou .xml (napr. IrfanView.xml), slúžiaci pre vytvorenia zástupcu v Nu2Menu, čo je obdoba menu Štart vo win XP. V prípade shellu XPE nie je potrebný, výnimkou je iba prípad keď chcete použiť u verzie reatogoXPE obdobu Nu2Menu. Prídavné moduly určené pre ovládače hardvéru ho tiež obsahujú.


Ďalej je to súbor s príponou .htm obsahujúci okrem mena autora aj popis programu a pomocníka pre sprevádzkovanie prídavného modulu a aj adresu pre prípadné stiahnutie potrebného programu.


Ďalej to môžu byť aj súbory s príponou .cmd (popr. .bat), obsahujúce potrebnú syntax. Slúžia buď na automatické spustenie alebo načítanie do ramdisku, alebo sa jedná (v prípade prídavných modulov pre reatogoXPE) o súbory, majúce v názve “autoHelp“ pre automatické prekopírovanie správne nainštalovaného programu do prídavného modulu. V niektorých mnou vyrobených prídavných moduloch, ktoré si môžete stiahnuť v rubrike Plugins ich môžete tiež nájsť. Väčšinou si však budete musieť súbory potrebné pre chod programu prekopírovať ručne. Sprevádzkovanie prídavného modulu:

Ďalší postup uvediem pre názornosť na modelovom príklade pre „programový“ prídavný modul IrfanView.

Väčšina autorov používa 2 základné typy šablón súboru .inf, ktoré sa môžu podľa autora prídavného modulu mierne líšiť:

Šablóna č. 1 :


 

Šablóna č. 2 :


Čo jednotlivé príkazy syntaxe znamenajú ?

1. Tento údaj je iba informatívny. Je tu uvedené pre aký program je prídavný modul určený a meno (nick) autora a prípadne webstránka autora.

2. Ako už vyplýva zo samotného údaja, určuje systém, pre ktorý je prídavný modul určený. Tento údaj je fixný a vždy rovnaký a tvorí nevyhnutnú súčasť, v opačnom prípade by program PEBuilder nemohol s týmto prídavným modulom pracovať.

3.Name“ určuje názov prídavného modulu, ako sa bude zobrazovať v okne PEBuilder, v tomto prípade (590     IrfanView).
Enable“ určuje stav modulu (0 – vyp. / 1 – zap.). Nastavenie stavu možno vykonávať v okne  PEBuilder-a tlačidlom Enable/Disable.
Help“ slúži na otvorenie pomocníka prídavného modulu v okne PEBuilder-a po stlačení tlačidla Help.

4. Táto položka slúži na načítanie súboru s príponou .xml a vytvorenie zástupcu v shelli Nu2Menu, v našom prípade IrfanView.xml.

5. Tento údaj určuje názov a umiestnenie cieľovej zložky, kde sa program automaticky prekopíruje na CD/DVD, tj. X:\Programs\IrfanView\

6. Tu sú presne vypísané všetky potrebné súbory, ktoré má prídavný modul obsahovať, aby bol program funkčný. Je nevyhnutné toto dodržať, aj čo sa týka názvov priečinkov (viď napr. uvedený podpriečinok Languages), ktorý musí obsahovať uvedené knižnice .dll. Všetky tieto súbory budú automaticky prekopírované do vytvoreného priečinka IrfanView na CD/DVD. Ručnou editáciou sa dajú pozmeniť alebo doplniť súbory, ktoré budú obsiahnuté na CD/DVD. Väčšina prídavných modulov používa za názvom atribút 1, napr. i_view32.exe=a,,1, v tomto prípadě si PEBuilder „obstráži“ obsah prídavného modulu a ak nejaký uvedený súbor chýba, nedovolí vám modul aktivovať.

* Odporúčam vám, si vždy riadne prečítať prípadnú správu o chybe Error message... pri pokuse o aktiváciu prídavného modulu, kde sa hneď dozviete, čo v module chýba. V tomto prípadě postráda i_view32.exe, viď "Missing files: i_view32.exe", ktorý som zámerne odstránil (pre názornosť).


V prípade, že je použitý napr. tvaru i_view32.exe=a bez atribútu 1 , je aktivácia modulu možná vždy, čo sa však môže prejaviť nefunkčnosťou programu, ktorý túto položku bude postrádať. Bližšie informácie o atribútoch nájdete tu.

6.A Táto položka je u tohto typu šablóny prázdna.

7. Táto položka je u tohto typu šablóny prázdna.

7.A Jedná sa o zjednodušený tvar  šablóny č. 2, kde nie sú vypísané jednotlivé súbory v položke [SourceDisksFiles], ako je tomu v prípade šablóny č. 1, ale všetky potrebné súbory sú nakopírované do zložky "files" v prídavnom module. Výhoda tejto šablony je v tom, že čokoľvek pridáte do podpriečinka „files“ nemusíte ručne upravovať v súbore .inf, z dôvodu prekopírovania súboru na CD, čo sa vykoná automaticky. Vďaka tomuto riešeniu však nemá prídavný modul presne určené súbory, ktoré má obsahovať, vyššie uvedená „kontrola“ jednotlivých súborov tiež nefunguje, takže pozor, aby vám niečo nechýbalo. Túto šablónu možno použiť samozrejme iba za predpokladu, že sa všetky súbory z podpriečinka „files“prekopírujú do rovnakého priečinka na CD, v tomto prípade tj. X:\Programs\IrfanView\

8. Tu je zobrazená potrebná syntax pre tvorbu zástupcov v BartPE-XPE (reatogoXPE). Prvý riadok vytvorí zástupcu v ponuke Štart, druhý na ploche a tretí v paneli rýchleho spustenia (Quicklaunch). V prípade, že chcete vytvorenie niektorého zástupcu programu povoliť alebo zakázať, stačí iba zmazať alebo vložiť na začiatok bodkočiarku,  tzn. obecne platí, že parameter, pred ktorým je zobrazená bodkočiarka, PEBuilder ignoruje. Ak chcete vedieť, ako vytvárať týchto zástupcov, bližšie info nájdete v rubrike BartPE-XPE.

[Software.AddReg]
0x2, "Sherpya\XPEinit\Programs", "IrfanView", "%SystemDrive%\Programs\IrfanView\i_view32.exe"       (povolené)
;
0x2, "Sherpya\XPEinit\Desktop", "IrfanView", "%SystemDrive%\Programs\IrfanView\i_view32.exe"        (zakázané)
;0x2, "Sherpya\XPEinit\Quicklaunch", "IrfanView", "%SystemDrive%\Programs\IrfanView\i_view32.exe"  (zakázané)

9. Táto syntax slúži na vytvorenie zástupcov v reatogoMenu, ktoré je súčasťou reatogoXPE.

[SetValue]
; reatogoMenu-Entry for IrfanView
"reatogoMenu.ini", "Entries", "IrfanView", "%SystemDrive%\Programs\IrfanView\i_view32.exe"       
(povolené)
;
"reatogoMenu.ini", "Entries", "IrfanView", "%SystemDrive%\Programs\IrfanView\i_view32.exe"       (zakázané)

*** Syntaxe uvedené v bode 8. a 9. platia a sú funkčné iba pre verziu BartPE-XPE (reatogoXPE) a nie v BartPE ! V prípade použitia prídavného modulu v BartPE, th. shelli Nu2Menu dbajte na to, aby syntax pre reatogoMenu bola deaktiovaná, alebo ju môžete zmazať. V inom prípade sa Vám nepodarí vytvoriť výsledný ISO obraz.


Základnú teóriu máme za sebou a môžeme pristúpiť k sprevádzkovaniu prídavného modulu. Najskôr musíme mať program, pre ktorý je prídavný modul určený, nainštalovaný na HDD.

V případe šablóny č. 1 si súbory uvedené v bunke č. 6, ktoré sú súčasťou programu IrfanView nakopírujeme priamo do prídavného modulu. Kopírovať všetky súbory kompletne nie je nutné, pretože nie sú dôležité pre chod programu, nič však takýmto nakopírovaním nepokazíte. Ak je to nejaký súbor alebo priečinok programu, bez ktorého by ste nedokázali existovať :), musíte previesť ručnú úpravu v súbore .inf a dopísať ho sem. V opačnom prípade by ste ho na výslednom CD/DVD hľadali márne. Pre tento prípad je lepší typ  šablóny č. 2, kde už stačí požadovanú položku iba pridať do priečinka files v prídavnom module a to je všetko.

Podľa šablóny č. 1 :


Podľa šablóny č. 2 :


Týmto máme prídavný modul pripravený na použitie a stačí ho nakopírovať do priečinka plugin (ak ste to už neurobili skôr) v programe PE Builder (reatogoXPE) a aktivovať (zmeniť jeho stav na Yes).

Ak si chce nieko vyrobiť "driver" - prídavný modul, obsahujúci ovládač pre daný typ hardvéru a nikde ho nenašiel, je potrebný návod v rubrike Ladíme BartPE-XPE, viď článok Ako vytvoriť prídavný modul pre ovládač hardvéru

* V prípade programu reatogoXPE, môžete pre tento účel použiť utilitu autoDriver, bližšie info nájdete v rubrike BartPE-XPE Megapack.


Veľa úspechov pri práci s prídavnými modulmi želá

Craft

© 2005 - 2007 Craft, www.craftcom.net


^ nahor ^

<späť<

 

   
         
             

© 2005 - 2007 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakazáno.